مقالات

همگلوبین A1C در بیماری دیابت شیرین

  • 13 comments
  • 1398/5/19

در 22 مورد بیماران مبتلا به دیابت شیرین و 17 غیر دیابتی مقدار HbA1  روش آزمایش بر مبنای کروماتوگرافی ستونی ودر خون کامل محتوی EDTA با نتایج زیر بوده است:مقدار HbA1 در تمام بیماران مبتلا به دیابت شیرین افزایش داشته و این افزایش در زیر گروههای مختلف بیماران دیابتی متناسب با مقدار متوسط قند خون و بطور متوسط دو برابر مقدار HbA1 در افراد غیر دیابتی بوده است.آزمایش بعدی که بررسی تاثیر پیر شدن گویچه ها در خون کامل محتوی EDTA بود نمونه هائی با غلظت های متفاوت هموگلوبین تهیه و در حرارت اطاق آزمایشگاه و حرارت یخچال نگهداری و در روزهای پی در پی تعیین مقدار گردید و نشان داد که بعد از 7 تا 9 رو تغییراتی بوجود می آید که نتیجه آن افزایش تدریجی HbA1 در نمونه هائی است که در حرارت آزمایشگاه نگهداری شده است بطوریکه در روز 19 آزمایش مقدار HbA1 در این نمونه به 3 برابر مقدار آن در نمونه های نگهداری شده در یخچال می رسد.دقت آزمایشی در غلظت های مختلف HbA1 انحراف معیاری برابر با 364/0 داشته است.در 22 مورد بیماران مبتلا به دیابت شیرین و 17 غیر دیابتی مقدار HbA1 تعیین گردید. روش آزمایش بر مبنای کروماتوگرافی ستونی ودر خون کامل محتوی EDTA با نتایج زیر بوده است:مقدار HbA1 در تمام بیماران مبتلا به دیابت شیرین افزایش داشته و این افزایش در زیر گروههای مختلف بیماران دیابتی متناسب با مقدار متوسط قند خون و بطور متوسط دو برابر مقدار HbA1 در افراد غیر دیابتی بوده است.آزمایش بعدی که بررسی تاثیر پیر شدن گویچه ها در خون کامل محتوی EDTA بود نمونه هائی با غلظت های متفاوت هموگلوبین تهیه و در حرارت اطاق آزمایشگاه و حرارت یخچال نگهداری و در روزهای پی در پی تعیین مقدار گردید و نشان داد که بعد از 7 تا 9 رو تغییراتی بوجود می آید که نتیجه آن افزایش تدریجی HbA1 در نمونه هائی است که در حرارت آزمایشگاه نگهداری شده است بطوریکه در روز 19 آزمایش مقدار HbA1 در این نمونه به 3 برابر مقدار آن در نمونه های نگهداری شده در یخچال می رسد.دقت آزمایشی در غلظت های مختلف HbA1 انحراف معیاری برابر با 364/0 داشته است.در 22 مورد بیماران مبتلا به دیابت شیرین و 17 غیر دیابتی مقدار HbA1 تعیین گردید. روش آزمایش بر مبنای کروماتوگرافی ستونی ودر خون کامل محتوی EDTA با نتایج زیر بوده است:مقدار HbA1 در تمام بیماران مبتلا به دیابت شیرین افزایش داشته و این افزایش در زیر گروههای مختلف بیماران دیابتی متناسب با مقدار متوسط قند خون و بطور متوسط دو برابر مقدار HbA1 در افراد غیر دیابتی بوده است.آزمایش بعدی که بررسی تاثیر پیر شدن گویچه ها در خون کامل محتوی EDTA بود نمونه هائی با غلظت های متفاوت هموگلوبین تهیه و در حرارت اطاق آزمایشگاه و حرارت یخچال نگهداری و در روزهای پی در پی تعیین مقدار گردید و نشان داد که بعد از 7 تا 9 رو تغییراتی بوجود می آید که نتیجه آن افزایش تدریجی HbA1 در نمونه هائی است که در حرارت آزمایشگاه نگهداری شده است بطوریکه در روز 19 آزمایش مقدار HbA1 در این نمونه به 3 برابر مقدار آن در نمونه های نگهداری شده در یخچال می رسد.دقت آزمایشی در غلظت های مختلف HbA1 انحراف معیاری برابر با 364/0 داشته است.در 22 مورد بیماران مبتلا به دیابت شیرین و 17 غیر دیابتی مقدار HbA1 تعیین گردید. روش آزمایش بر مبنای کروماتوگرافی ستونی ودر خون کامل محتوی EDTA با نتایج زیر بوده است:مقدار HbA1 در تمام بیماران مبتلا به دیابت شیرین افزایش داشته و این افزایش در زیر گروههای مختلف بیماران دیابتی متناسب با مقدار متوسط قند خون و بطور متوسط دو برابر مقدار HbA1 در افراد غیر دیابتی بوده است.آزمایش بعدی که بررسی تاثیر پیر شدن گویچه ها در خون کامل محتوی EDTA بود نمونه هائی با غلظت های متفاوت هموگلوبین تهیه و در حرارت اطاق آزمایشگاه و حرارت یخچال نگهداری و در روزهای پی در پی تعیین مقدار گردید و نشان داد که بعد از 7 تا 9 رو تغییراتی بوجود می آید که نتیجه آن افزایش تدریجی HbA1 در نمونه هائی است که در حرارت آزمایشگاه نگهداری شده است بطوریکه در روز 19 آزمایش مقدار HbA1 در این نمونه به 3 برابر مقدار آن در نمونه های نگهداری شده در یخچال می رسد.دقت آزمایشی در غلظت های مختلفHbA1 انحراف معیاری برابر با 364/0 داشته است.

 

 

کلمات کلیدی:

بیماری دیابت,قند,آریا دکتر,سایت آریا,سایت پزشکی