مقالات

طرح پیشنهادی در ارزیابی سندرم جراحی ناموفق کمری

  • 13 comments
  • 1398/5/19

سندرم جراحی ناموفق کمری (FBSS) از معضلات پزشکی است که ادامه درد بعد از عمل، موجب ناراحتی بیمار و پزشک معالج می گردد. این علامت بالینی بدنبال عمل جراحی کمری توسط درد مداوم در ناحیه کمر و اندا مهای تحتانی مشخص می گردد. شناخت عوامل ایجاد کننده آن و پیشگیری از آنها بهترین راه غلبه بر این سندرم است. در فاصله سال های 1369 تا 1370 از 114 بیمار عمل شده در مجتمع بیمارستانی امام خمینی 43 مورد دارای FBSS بودند.

 

نظر به اینکه درمان طبی در حالت استراحت پاسخ مناسب ایجاد نکرد، 23 مورد به درمان محافظه کارانه (Conservative) و روان درمانی پاسخ دادند و بقیه با بررسی رادیولوژیک تحت درمان مجدد جراحی قرار گرفتند. براساس این مطالعه، می توان چنین بیمارانی را در 5 گروه "5mis" قرارداد تا بتوان این معضل را بصورت اتیولوژیک برطرف کرد.

کلمات کلیدی:

سایت آریا دکتر,عمل جراحی کمر