افتخارات

مجوز واحد فناوری

  • 1398/6/11

مجوز واحد فناوری

توسعه اقتصاد دانش بنیان

به شرکت فن آوران آویژه آریا

دارای شناسه ملی 10820100909, به استناد قرار دادهای استقرار با شماره 97118 مورخ 1397/5/20 اجازه داده می شود در زمینه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری  به عنوان واحد فناور در پارک علم و فناوری همدان فعالیت نماید.

دکتر مجید کزازی

رءیس پارک علم و فناوری همدان