افتخارات

عنوان قابل تقدیر کشور جشنواره شهید مطهری

  • 1398/6/16

این شرکت با همکاری اساتید دانشگاه بوعلی سینا توانسته است با ارائه فرایند طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی یک بسته نرم افزاری مبتنی بر نیازسنجی آموزشی جهت خودارزیابی دانشجویان از ریسک مواجهه با نانومواد در آزمایش در حیطه محصولات آموزشی گامی موثردر این تحول بردارد و موفق به کسب عنوان فرایند قابل تقدیر کشوری در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری شود